HistorESCH: Escher Geschichten a 25 Objeten erzielt