Histoire contemporaine du Luxembourg

De Joseph Meyers an de Staatsmusée wärend der däitscher Besatzung