Histoire contemporaine du Luxembourg

« Wann eppes ka verhënneren, datt dat erëmkënnt, dann nëmmen eng exakt Beschreiwung vun deem, wat do woar.” Ried zur Aweiung vun der Ausstellung « Verbrechen der Wehrmacht. Dimensionen des Vernichtungskrieges 1941-1944 »